back
dragonfly, slaty skimmer, Massachusetts, blue, patrick zephyr, macro, insect
next

Slaty Skimmer (male)

Massachusetts

Photo © copyright by Patrick Zephyr.